پخش مستقیم:

 

عضویت درخبرنامه سایت مزار سلطانی

 

 

تابلو اعلانات


 
مجلس پخش تصویری پخش صوتی ساعت شروع روزهای هفته
آقایان بلی  بلی  8:30 شنبه
خانمها خیر بلی  8:30 شنبه
خانمها خیر بلی  8:30 یکشنبه
خانمها خیر بلی  8:30 چهارشنبه
آقایان بلی  بلی  8:30 پنجشنبه
آقایان بلی بلی  18:00 شب جمعه
آقایان بلی بلی  8:30 صبح جمعه
خانمها خیر بلی  8:30 صبح جمعه